سیستم تهویه مطبوع در مراکز حمل و نقل از جمله پایانه های مسافری، هوایی،زمینی وریلی و همچنین تهویه مطبوع ایستگاههای کترو نمومنه کوچکی از فعالیتها در بخش رفاهی می باشد.