چیلرهای تراکمی با کمپرسور اسکرو

چیلرهای تراکمی اسکرو هواخنک

چیلرهای تراکمی اسکرو هواخنک

چیلرهای تراکمی اسکرو آب خنک

چیلرهای تراکمی اسکرو آب خنک