اتاق تمیز

اتاق تمیز اتاق تمیز

اتاق تمیز

اناق تمیز محیطی است که آلودگی فضای آن از نظر غبار، میکرو ارگانیزم ها و ذرات سوار بر هوا کنترل شده است. به عبارت دیگر در اتاق تمیز میزان آلودگی که بر اساس تعداد ذرات با بزرگترین اندازه مجاز در واحد حجم هوا تعریف می شود،کنترل می شود.

اصولا از اتاق تمیز جهت تولید و یا تحقیقات علمی و صنعتی استفاده می شود. بدین منظور اتاق تمیز با توجه به نیاز آن به کلاسهای مختلفی تقسیم می گردد:

سیستم امریکایی

جدول استاندارد آمریکایی اتاق تمیز

CLASS

 

حداکثر تعداد ذرات در هر فوت مکعب

ISO

کلاس برابری با سیستم

µm 0.1≤

µm 0.2≤

µm 0.3≤

µm 0.5≤

µm 0.5≤

1

35

7

3

1

 

ISO 3

10

350

75

30

10

 

ISO 4

100

 

750

350

100

 

ISO 5

1.000

 

 

 

1.000

7

ISO 6

10.000

 

 

 

10.000

70

ISO 7

100.000

 

 

 

100.000

700

ISO 8

 

US FED STD 209 E بطور رسمی منحل شده است اما هنوز این جدول و این استاندارد بطور گسترده ای رایج است.

محتوای بیشتر در این بخش: چیلر سانتریفیوژ »