تجهیز سیستم های سرمایشی و گرمایشی مراکز اداری و تجاری ، هوارسانی به مشاعات ، تامین آبگرم مورد نیاز و تفکیک انرژی بخش های اداری و تجاری از یکدیگر بنا به درخواست کارفرما انجام می شود.