هوارسانی و تامین سرمایش و گرمایش بخش های کلی بیمارستان و همچنین انتقال هوای تمیز توسط هواسازهای هایژنیک به بخش مهم بیمارستان (اتاق تمیز ، اتاق عمل و آزمایشگاه ها) و اجرای کامل موتورخانه های بیمارستان تعمیر و نگهداری به صورت شبانه روزی توسط این شرکت صورت می گیرد.